md大航海时代2船
作者: 來源: 發布時間:2019-03-18 瀏覽次數:
0
公 示

根據《溫州市現代服務業人才服務中心關于事業單位崗位設置實施方案(試行)溫現代人才中心 [2017]4號》文件,現將擬聘入溫州市現代服務業人才服務中心事業單位崗位競聘人員情況予以公示,名單如下,歡迎大家監督,如有異議,請予2019年3月22日前以書面形式將意見反饋至人力資源部及監察監事審計室。聯系電話:88108031,88160019

                                                                                                                                          2019年3月18日

事業崗位競聘人員花名冊

序號

姓名

性別

出生年月

專業技術資格

原聘用崗位

年度考核

聘期考核

備注(擬聘崗位)


2016

2017

2018


1

葉綿綿

1982-3


技術工五級

合格

合格

合格

合格

管理十級


2

吳敏麗

1980-1


技術工五級

合格

合格

合格

合格

管理十級


3

胡景艷

1971-11


技術工五級

合格

合格

合格

合格

管理十級


4

馬  佳

1979-07


技術工五級

合格

合格

合格

合格

管理十級


5

劉  君

1969-11


技術工五級

合格

合格

合格

合格

管理十級


6

陳  君

1981-06


技術工五級

合格

合格

合格

合格

管理十級


7

張  浩

1978-03


技術工五級

合格

合格

合格

合格

管理十級


8

李  艷

1975-05


技術工四級

合格

優秀

合格

合格

管理十級


9

王  駿

1978-6


技術工四級

合格

合格

合格

合格

管理十級


10

史海霞

1977-2


技術工四級

合格

優秀

合格

合格

管理十級


11

陳向之

1973-3


技術工四級

合格

合格

合格

合格

管理十級


12

王琛碧

1978-9


技術工四級

優秀

合格

合格

合格

管理十級


13

孫乒乒

1977-3


技術工四級

合格

合格

合格

合格

管理十級


14

周純潔

1977-7


技術工四級

優秀

合格

優秀

合格

管理十級


15

陳  瓊

1975-6


技術工四級

合格

合格

優秀

合格

管理十級


16

王曉謹

1977-6


技術工四級

優秀

優秀

合格

合格

管理十級


17

章  琳

1977-10


技術工四級

合格

合格

優秀

合格

管理十級


18

蔡小維

1977-2


技術工四級

合格

合格

優秀

合格

管理十級


19

周燦群

1979-10


技術工四級

合格

合格

優秀

合格

管理十級


20

戴玲津

1976-4


技術工四級

優秀

優秀

合格

合格

管理十級


21

陳  峰

1978-6


技術工四級

合格

合格

合格

合格

管理十級


22

賴靜靜

1973-6


技術工五級

合格

優秀

合格

合格

管理十級


23

林  力

1978-8


技術工四級

合格

合格

合格

合格

管理十級


24

陳小琴

1978-9


技術工五級

合格

合格

合格

合格

管理九級


25

徐益治

1967-11


技術工三級

優秀

合格

優秀

合格

管理九級


26

白純純

1972-12

會計初級

專技十二級

合格

合格

優秀

合格

專技十一級


27

蔣景葉

1977-6

經濟師

專技十一級

優秀

合格

優秀

合格

專技九級


28

陳  澤

1964-3

工程師

專技十級

合格

優秀

合格

合格

專技九級


29

季紫煙

1976-8

經濟師

專技十級

合格

優秀

合格

合格

專技九級


30

陳海燕

1968-9

高級經濟師

專技六級

優秀

優秀

優秀

優秀

專技五級


31

陳蘇華

1960-03


管理八級

優秀

優秀

合格

合格

管理八級


32

李  倩

1976-04


管理八級

優秀

合格

優秀

合格

管理八級


33

陳金如

1976-01


管理九級

合格

優秀

合格

合格

管理九級


34

楊曉碧

1972-10


管理九級

合格

合格

合格

合格

管理九級


35

張  春

1975-10


管理九級

合格

合格

合格

合格

管理九級


36

潘  勇

1968-12


管理九級

合格

合格

合格

合格

管理九級


37

谷桂芳

1978-05


管理九級

優秀

合格

合格

合格

管理九級


38

萬  春

1975-04


管理九級

優秀

合格

優秀

合格

管理九級


39

季偉琪

1973-02


管理九級

合格

合格

合格

合格

管理九級


40

胡克堅

1977-08


管理九級

合格

優秀

合格

合格

管理九級


41

汪展絢

1974-08


管理九級

合格

合格

合格

合格

管理九級


42

江曉紅

1977-09


管理九級

合格

合格

合格

合格

管理九級


43

柳曉紅

1976-01


管理九級

合格

優秀

合格

合格

管理九級


44

何海霞

1976-11


管理九級

優秀

合格

合格

合格

管理九級


45

苑  芳

1983-03


管理九級

合格

合格

合格

合格

管理九級


46

陳衛冰

1975-09


管理九級

合格

優秀

合格

合格

管理九級


47

佐約素

1977-08


管理九級

合格

優秀

合格

合格

管理九級


48

潘笑秋

1973-07

經營師

專技八級

合格

優秀

合格

合格

專技八級


49

翁信樂

1975-05

會計師

專技八級

合格

合格

合格

合格

專技八級


50

章  寒

1973-10

美工師初級

專技十一級

合格

合格

合格

合格

專技十一級


51

陳茜茜

1973-09


技術工三級

合格

合格

合格

合格

技術工三級


52

范浩若

1976-04


技術工三級

合格

合格

合格

合格

技術工三級


53

孫海舟

1968-09


技術工三級

合格

合格

合格

合格

技術工三級


54

姜建眉

1974-11


技術工三級

合格

合格

合格

合格

技術工三級


55

季顯耀

1978-06


技術工四級

合格

合格

合格

合格

技術工四級


56

鞠曉萍

1971-06


技術工四級

合格

優秀

合格

合格

技術工四級


57

胡子雯

1973-04


技術工四級

合格

合格

合格

合格

技術工四級


58

金鋒梅

1977-05


技術工四級

合格

優秀

合格

合格

技術工四級


59

趙成美

1977-09


技術工四級

合格

合格

合格

合格

技術工四級


60

吳露丹

1978-08


技術工四級

合格

合格

優秀

合格

技術工四級


61

程煉紅

1978-05


技術工四級

合格

合格

合格

合格

技術工四級


62

周  苗

1978-08


技術工四級

優秀

合格

優秀

合格

技術工四級


63

葉小玲

1973-09


技術工四級

合格

合格

合格

合格

技術工四級


64

陳  怡

1979-07


技術工四級

合格

合格

合格

合格

技術工四級


65

金雪靜

1976-12


技術工四級

合格

合格

合格

合格

技術工四級


66

虞  虎

1975-12


技術工四級

合格

合格

合格

合格

技術工四級


67

林  翎

1974-10


技術工四級

合格

合格

合格

合格

技術工四級


68

魯勝雪

1977-01


技術工四級

合格

合格

合格

合格

技術工四級


69

陳美云

1976-02


技術工四級

優秀

合格

優秀

合格

技術工四級


70

伍曉秋

1978-09


技術工四級

合格

合格

合格

合格

技術工四級


71

蔡麗靜

1973-10


技術工四級

合格

合格

優秀

合格

技術工四級


72

陳文峰

1976-09


技術工四級

合格

合格

合格

合格

技術工四級


73

陳愛燕

1973-04


技術工四級

合格

合格

合格

合格

技術工四級


74

張朝毅

1975-08


技術工四級

合格

合格

合格

合格

技術工四級


75

陳玉前

1965-11


技術工四級

合格

合格

合格

合格

技術工四級


76

潘財林

1967-06


技術工四級

合格

優秀

優秀

合格

技術工四級


77

張林玲

1978-07


技術工四級

優秀

合格

優秀

合格

技術工四級


78

林艷艷

1981-05


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


79

袁盈盈

1977-06


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


80

朱長祥

1976-12


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


81

葉  雨

1978-05


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


82

黎秀琴

1971-01


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


83

吳勝元

1970-11


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


84

潘曉潔

1971-07


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


85

林  克

1971-10


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


86

陳 曉

1974-04


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


87

陳建平

1961-04


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


88

周劍峰

1976-10


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


89

傅  蕾

1971-03


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


90

林曉曼

1977-10


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


91

吳海群

1977-05


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


92

姜慧珠

1970-01


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


93

陳  峰

1975-11


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


94

陳莉萍

1976-10


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


95

李  群

1976-03


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


96

薛  穎

1974-06


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


97

陳少春

1973-07


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


98

余淑媚

1976-12


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


99

林  凡

1977-10


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


100

王琬琦

1976-08


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


101

胡穎健

1971-10


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


102

翁偉政

1967-04


技術工三級

合格

合格

合格

合格

技術工三級


103

徐曉靜

1973-01


管理九級

合格

合格

合格

合格

管理九級


104

蔡志艷

1962-02


管理九級

合格

合格

合格

合格

管理九級


105

金君亮

1975-02


管理九級

優秀

優秀

合格

合格

管理九級


106

潘雅潔

1974-07

助理統計師

管理九級

合格

合格

合格

合格

管理九級


107

黃軍彬

1976-01


管理九級

優秀

優秀

優秀

合格

管理九級


108

潘曉紅

1970-05


管理九級

合格

合格

合格

合格

管理九級


109

朱沈敏

1976-09

助理政工師

管理九級

優秀

合格

優秀

合格

管理九級


110

王懷輝

1963-08


管理九級

合格

合格

合格

合格

管理九級


111

曹 躍

1978-11


管理九級

合格

合格

優秀

合格

管理九級


112

陳曉東

1967-12


管理九級

合格

合格

合格

合格

管理九級


113

黃長蕾

1979-07

助理政工師

管理九級

優秀

優秀

優秀

合格

管理九級


114

王旭雯

1974-08


管理九級

合格

合格

合格

合格

管理九級


115

林玲玲

1980-01


管理九級

合格

合格

優秀

合格

管理九級


116

陳 磊

1975-05


管理十級

合格

合格

合格

合格

管理九級


117

李少軍

1962-03

中級經濟師

專技八級

合格

合格

合格

合格

專技八級


118

王 瑾

1976-01

中級統計師

專技九級

合格

合格

合格

合格

專技九級


119

徐 和

1975-03

高級政工師

專技十級

合格

合格

優秀

合格

專技七級


120

胡舞潔

1980-06

助理會計師

專技十二級

合格

優秀

優秀

合格

專技十一級


121

楊 學

1976-01

工程師

專技十二級

合格

合格

合格

合格

專技十一級


122

蔡 笛

1982-11

助理經濟師

專技十二級

合格

合格

合格

合格

專技十一級


123

鄭毓毓

1978-05


專技十三級

合格

合格

合格

合格

專技十三級


124

劉 曙

1977-04


專技十三級

合格

合格

優秀

合格

專技十三級


125

葉正菁

1962-01


技術工四級

合格

合格

合格

合格

技術工四級


126

吳春杰

1971-07


管理十級

合格

優秀

合格

合格

管理九級


127

謝榮行

1963-05


管理九級

合格

合格

優秀

合格

管理九級


128

韓伊莉

1975-06


技術工四級

合格

優秀

優秀

合格

管理十級


129

蘇 靖

1974-03


技術工四級

合格

優秀

合格

合格

技術工四級


130

凌 峰

1975-08


技術工四級

合格

優秀

合格

合格

技術工四級


131

周景滋

1962-03


技術工五級

合格

合格

優秀

合格

技術工五級


132

林恩明

1962-03


管理七級

合格

合格

合格

合格

管理七級


133

譚  駿

1961-01


管理八級

合格

合格

合格

合格

管理八級


134

王公銘

1962-12


管理八級

合格

合格

合格

合格

管理八級


135

唐一樂

1973-10


管理九級

合格

合格

合格

合格

管理九級


136

孫建萍

1976-09


管理九級

合格

合格

合格

合格

管理九級


137

張瑞康

1973-03


管理九級

合格

優秀

優秀

合格

管理九級


138

諸  群

1974-04

經濟師

專技十級

合格

優秀

優秀

合格

專技九級


139

石躍雄

1959-11


技術工五級

合格

合格

合格

合格

技術工五級


140

陳振興

1960-07


普工

合格

合格

合格

合格

普工


141

施道俊

1963-06


普工

合格

合格

合格

合格

普工


142

胡國棟

1963-11


普工

合格

合格

合格

合格

普工


最新新聞

集團簡介

溫州市現代服務業投資集團有限公司

主要承擔溫州市現代服務業的開發建設、經營管理和產業培育。
目前核心業務主要是菜籃子民生工程、市場經營、商品零售、酒店餐飲等,培育業務有物流倉儲業、會展及廣告業、旅游業等。

查看詳細

聯系我們

地址: 浙江省溫州市鹿城區十八家路31號
電話:0577-88198479
傳真:0577-88198479

二維碼 微信掃一掃
請關注我們
md大航海时代2船 下载app送22元彩金 重庆时时专家杀号 真实捕鱼游戏 藏分出款是什么意思 重庆老时时彩走势图 赛车pk10定位胆计划软件 重庆市彩开奖号码记录 全天最精准时时彩计划 精准旡错六肖中特六肖期期准 球探足球比分 胆托投注金额对照表 平码6码复式多少组